Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas skirtas

Asmenims, kurie kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro organizuojamame konkurse „Registruotas 2023 metų prekių ženklas“ ir asmenims, kurie dalyvauja konkurso apdovanojimų renginyje.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – VPB)
Juridinio asmens kodas: 188708943
Adresas: Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 278 02 50
El. paštas info@vpb.gov.lt
https://vpb.lrv.lt/lt/

VPB duomenų apsaugos pareigūnas
Matas Silevičius
Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vyr. specialistas
Adresas: Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius
Tel. +370 5 211 3541
El. paštas matas.silevicius@vpb.gov.lt

Kokiais tikslais ir remiantis kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Konkurse „Registruotas 2023 metų prekių ženklas“ kviečiamų dalyvauti asmenų (registruotų prekių ženklų savininkų) (toliau – Kviečiami asmenys) ir asmenų, dalyvaujančių konkurso apdovanojimų renginyje (toliau – Renginio dalyviai) asmens duomenys tvarkomi VPB visuomenės švietimo priemonių įgyvendinimo, renginių organizavimo ir veiklos viešinimo tikslu.

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant VPB pavestas viešosios valdžios funkcijas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punkto ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo“, 9.6, 10.6.6 papunkčių pagrindu: įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.

Pažymėtina, kad konkurso „Registruotas 2023 metų prekių ženklas“ apdovanojimų renginys (toliau – Renginys) bus fiksuojamas vaizdo fiksavimo priemonėmis (daromos fotonuotraukos ar vaizdo įrašai), Jūsų vaizdo duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, išreikštu konkliudentiniais veiksmais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), atvykus į renginį.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad VPB bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Kviečiamų asmenų

Tapatybės identifikavimo duomenys
vardas, pavardė
Kontaktiniai duomenys
elektroninio pašto adresas
Su kvietimu dalyvauti konkurse susiję duomenys
Priklausantis registruotas prekių ženklas, registravimo data ir numeris
Renginio dalyvių
Tapatybės identifikavimo duomenys
vardas, pavardė
Kontaktiniai duomenys
telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
Kiti asmens duomenys
darbovietė, pareigos, atvaizdas
Su sutikimo galiojimu susiję duomenys
Jei taikoma, sutikimo atšaukimo faktas ir data
Jūsų asmens duomenys gauti iš Jūsų arba asmenų, kuriuos atstovaujate ar kurie Jus įgaliojo dalyvauti Renginyje.

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?

Informacinės visuomenės plėtros komitetui (VPB duomenų tvarkytojui, teikiančiam lrv.lt portalo, kuriame yra VPB interneto svetainė, priežiūros paslaugas)
Duomenų tvarkytojams, teikiantiems VPB elektroninio pašto priežiūros ir kitas susijusias paslaugas (jei su Jumis bus vykdomas susirašinėjimas el. paštu).
Konkurso partnerių atstovams, kurie paskirti VPB direktoriaus įsakymu vertinti Konkurso paraiškas
VPB interneto svetainės, interneto svetainės intelektine.lt ir Konkurso informacinio partnerio interneto portalo lankytojams (visuomenės informavimui apie konkursą, visuomenės balsavimą, įteikiamus apdovanojimus – skelbiamoje informacijoje)
Renginyje apdovanotiems asmenims (tik fotonuotraukos, esant jų prašymui)
Jūsų asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi:

  • iki 2024 m. gruodžio 31 d. kol bus pabaigta duomenų tvarkymo veikla, įskaitant Konkurso dalyvių apklausų vykdymą. Suėjus šiam terminui, asmens duomenų tvarkymo veikla pasibaigia ir paraiškose nurodyti asmens duomenys ištrinami;

  • Konkurso nugalėtojų asmens duomenys, Konkurso apdovanojimų viešo renginio nuotraukų, vaizdo ir balso medžiaga istoriniais tikslais bus nuolat saugomi.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
(BDAR 13 straipsnis), teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis), teisę reikalauti
asmens duomenis ištaisyti (BDAR 16 straipsnis), ištrinti („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17
straipsnis) ar apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis), teisę perkelti asmens duomenis
(BDAR 20 straipsnis), teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, atšaukti duotą
sutikimą arba nesutikti su duomenų tvarkymu (BDAR 7 ir 21 straipsniai).

Informacija apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises VPB, skaitykite:
https://vpb.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/.

Informuojame, kad nesutikdami su VPB sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto skundo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmams.